Regulamin

 

REGALO GIFTS – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy REGALO Krzemieniewski Daniel, zwanej dalej REGALO GIFTS , a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.

1. Zamówienia

 

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu internetowego i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez REGALO GIFTS. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić REGALO GIFTS o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach.
 3. Zamówienia mogą byd składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, numeru faksu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.
 4. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do REGALO GIFTS zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
 5. Zamawiający może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, do którego znajdują zastosowanie postanowienia „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY”.

 

2. Termin realizacji i dostawa

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez REGALO GIFTS .
 2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których REGALO GIFTS nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców REGALO GIFTS. REGALO GIFTS zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 3. Ceny towarów ustalone są na bazie EXW Otwock. Zamawiający może odebrać towar osobiście z magazynu REGALO GIFTS 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 147.
 4. Po uzgodnieniu z REGALO GIFTS bezpośrednio przez REGALO GIFTS na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony za pośrednictwem innego przewoźnika.
 5. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, REGALO GIFTS może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
 6. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 7. REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 8. REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
 9. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem par.2 pkt. 10 i par. 4 pkt. 17). W szczególnych przypadkach właściciel REGALO GIFTS może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez REGALO GIFTS.
 10. Zwrot wzoru (rozumiany jako 1 szt. towaru) możliwy jest tylko w przypadku produktów z aktualnej oferty REGALO GIFTS w terminie 21 dni od daty zakupu, w stanie idealnym, transport na koszt Zamawiającego.

 Zwracane wzory będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszej zgodzie REGALO GIFTS. W przypadku zwrotu towaru bez poinformowania o tym fakcie REGALO GIFTS zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

3. Płatności

 

 1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy REGALO GIFTS a Zamawiającym.
 2. W przypadku opóźnień w płatnościach REGALO GIFTS zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania REGALO GIFTS ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością REGALO GIFTS do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
 4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez REGALO GIFTS w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

 

4. Gwarancja, reklamacje

 

 1. REGALO GIFTS gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru.
 2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować REGALO GIFTS w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 5. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru REGALO GIFTS celem potwierdzenia wady.
 6. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji do REGALO GIFTS ) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie do REGALO GIFTS w formie pisemnej informacji o ilości wadliwego towaru oraz wady wskazanej przez Zamawiającego.
 7. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
 8. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
 9. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie
 10. REGALO GIFTS GROUP ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 11. REGALO GIFTS GROUP może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny – w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez REGALO GIFTS zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie REGALO GIFTS . Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa REGALO GIFTS.
 12. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
 1. nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy lub odbioru osobistego,
 2. nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz REGALO GIFTS za złożone zamówienie.
 2. Odpowiedzialność REGALO GIFTS z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania REGALO GIFTS . Odpowiedzialnością REGALO GIFTS nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność REGALO GIFTS zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec REGALO GIFTS z tytułu rękojmi są wyłączone.
 4. REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
 5. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie za zgodą REGALO GIFTS po potwierdzeniu pisemnym(w tym poczta elektroniczna) oraz uzgodnieniu tego faktu z właścicielem REGALO GIFTS przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko właściciela REGALO GIFTS wyrażające zgodę na zwrot. W przypadku reklamacji towaru bez wskazanego powyżej uzgodnienia z REGALO GIFTS, REGALO GIFTS zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego

 

5. Zlecenie usługi znakowania towaru

 

 1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Dział Handlowy REGALO GIFTS wyłącznie w formie pisemnej(w tym poczta elektroniczna).
 2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE. Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
 4. Wstępny termin realizacji określany jest przez Dział Handlowy REGALO GIFTS po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 5. Potwierdzenie terminu realizacji przez REGALO GIFTS następuje po pisemnej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie 1 egzemplarza produktu oznakowanego zgodnie z zatwierdzonym wizualizacją znakowania.
 6. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 7. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od REGALO GIFTS, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp. REGALO GIFTS zobowiązuje się niezwłocznie informować . Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 8. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym REGALO GIFTS ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. REGALO GIFTS zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 9. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcienia. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
 10. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
 11. REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
 12. REGALO GIFTS zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie usługi znakowania wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych REGALO GIFTS, na stronie internetowej www.regalo.pl oraz innych stronach internetowych należących do REGALO GIFTS , jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania, oraz jako elementów będących częścią ekspozycji REGALO GIFTS na targach branżowych.
 13. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez REGALO GIFTS w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 14. REGALO GIFTS nie wykonuje znakowania na towarach powierzonych jak również usługowego konfekcjonowania towarów powierzonych chyba, że strony ustalą inaczej
 15. Za błędy niezauważone w procesie akceptacji firma REGALO GIFTS nie ponosi odpowiedzialności. Akceptacja projektu jest równoznaczna ze zwolnieniem zlecenia do dalszej realizacji.

 

6. Ustalenia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnieo. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby REGALO GIFTS.
 3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w REGALO GIFTS akceptuje powyższe warunki współpracy.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmian regulaminu „REGALO GIFTS – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.regalo.pl . Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby REGALO GIFTS ) lub elektronicznie na adres biuro@regalo.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści regulaminu „REGALO GIFTS – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY”